oditis

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ODiTiS

w Gdańsku

obowiązujący od 01.09.2021r.

§1

 1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ODiTiS działa w oparciu o wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Miasta Gdańska nr 87/12, nadzór nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 2. Siedziba Poradni znajduje się przy ul. Matemblewskiej 42/1 w Gdańsku.

§2

 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi, psychicznymi, fizycznymi oraz społecznymi wg aktualnej oferty (dalej ‘Oferta’), dostępnej na stronie internetowej, pod adresem www.oditis.pl.

 2. Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane zajęcia. 

 3. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie rodzica/opiekuna prawnego (dalej 'Opiekun’) dziecka (dalej 'Dziecko’).

 4. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla Dziecka Opiekun ustala z Poradnią. W tym celu Opiekun zobowiązany jest do przekazania Poradni wszystkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej Dziecka oraz ujawnienia wszelkich informacji mogących mieć wpływ na decyzję Poradni, co do możliwości przeprowadzenia zajęć z Dzieckiem.

§3

 1. Zajęcia trwają od 30 do 60 minut, w zależności od ich rodzaju.

 2. Opiekun ma obowiązek poświadczyć obecność dziecka na zajęciach poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce na Liście obecności dzieci na zajęciach terapeutycznych.

 3. Obowiązuje zasada, iż w terapii mogą uczestniczyć dzieci bez infekcji.

 4. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji terapeuta ma prawo odmówić przeprowadzenie terapii.

 5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na ustalonych zajęciach Poradnia uprawniona będzie do obciążenia Opiekuna kwotą stanowiącą równowartość 100 % ceny terapii. Zgłoszenie nieobecności w dniu planowanej terapii uniemożliwia odrobienie odwołanych zajęć w innym terminie i skutkuje obciążeniem Opiekuna kwotą stanowiącą równowartość 100 % ceny terapii. Wyjątek stanowi sytuacja nagłego zachorowania dziecka, jednak w takiej sytuacji wymagane jest dostarczenie do Poradni stosownego zaświadczenia lekarskiego wystawionego w dniu zajęć lub w dniu następnym przy okazji kolejnych zajęć.

 6. Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego zajęcia pisemnie pod nr tel. 602 491 421 lub mailowo na adres: poradnia@oditis.pl. Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie odwołania zajęć.

 7. Zgłoszenie nieobecności tylko terapeucie prowadzącemu zajęcia nie jest wystarczające.

 8. Spóźnienie się na zajęcia NIE powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.

 9. Poradnia zastrzega sobie możliwość podania maksymalnie dwóch propozycji terminu odrobienia zajęć, w tym także wskazania terminów u innych terapeutów niż terapeuta prowadzący.

 10. Zajęcia, które się nie odbędą w ustalonym terminie z winy Poradni zostaną odpracowane. W przypadku wystąpienia trudności z odpracowaniem zajęć, kwota za zajęcia, które nie odbyły się z winy Poradni może zostać na wniosek Uczestnika odliczona w następnym miesiącu.

 11. W przypadku niedyspozycji terapeuty prowadzącego poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany terapeuty (zastępstwo) bez informowania Opiekuna

 12. Terminy odrabiania odwołanych zajęć są przekazywane przez Poradnie pisemnie poprzez sms kierowany do Opiekuna. Opiekun ma obowiązek przesłać informację zwrotną czy podany termin akceptuje. Brak odpowiedzi zwrotnej jest traktowany jako odrzucenie proponowanego terminu.

 13. Trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem planowanych wizyt z grafiku terapeutów.

 14. Istnieje możliwość zawieszenia zajęć na okres maksymalnie 3 tygodni. Skutkuje to uiszczeniem opłaty w wysokości 30 zł za każdą godzinę nieobecności w celu rezerwacji godziny terapeutycznej. Brak tej opłaty spowoduje utratę stałego terminu.

 15. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Dziecku na każdych zajęciach wygodnego, dostosowanego do wieku i wymagań Dziecka ubrania. Opiekun niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć terapeutycznych, w zależności od ich rodzaju, ubranie Dziecka może ulec zabrudzeniu farbami lub innego rodzaju materiałami. Opiekunowi ani Dziecku nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w przypadku zabrudzenia lub zniszczenia ubrań Dziecka w trakcie zajęć.

 16. Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.

 17. W czasie zajęć opiekę nad Dzieckiem sprawuje Poradnia. W czasie ewentualnych przerw między poszczególnymi zajęciami opiekę nad Dzieckiem zobowiązany jest zapewnić Opiekun.

 18. Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z Dzieckiem udzielonych Opiekunowi na piśmie lub ustnie. W innym przypadku Poradnia nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii. 

 19. Opiekun zobowiązuje się do bezzwłocznego reagowania na kontakt ze strony Poradni: odpowiadanie na przesyłane wiadomości sms oraz email. Brak informacji zwrotnej od Opiekuna znacznie utrudnia prawidłową współpracę na rzecz dzieci.