REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ODiTiS

w Gdańsku

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

obowiązujący od 01.09.2021r.

§1

 1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ODiTiS działa w oparciu o wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Miasta Gdańska nr 87/12, nadzór nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 2. Siedziba Poradni znajduje się przy ul. Matemblewskiej 42/1 w Gdańsku.

§2

 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi, psychicznymi, fizycznymi oraz społecznymi wg aktualnej oferty (dalej ‘Oferta’), dostępnej na stronie internetowej, pod adresem www.oditis.pl.

 2. Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane zajęcia. 

 3. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie Rodzica/Opiekuna prawnego (dalej 'Opiekun’) dziecka (dalej 'Dziecko’).

 4. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla Dziecka Opiekun ustala z Poradnią. W tym celu Opiekun zobowiązany jest do przekazania Poradni wszystkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej Dziecka oraz ujawnienia wszelkich informacji mogących mieć wpływ na decyzję Poradni, co do możliwości przeprowadzenia zajęć z Dzieckiem.

  §3

 1. Zajęcia trwają od 30 do 60 minut, w zależności od ich rodzaju.

 2. Opiekun ma obowiązek poświadczyć obecność dziecka na zajęciach poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce na Liście obecności dzieci na zajęciach terapeutycznych.

 3. Obowiązuje zasada, iż w terapii mogą uczestniczyć dzieci bez infekcji.

 4. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji terapeuta ma prawo odmówić przeprowadzenie terapii.

 5. Zgłoszenie nieobecności po godzinie 14:00 dnia poprzedzającego planowaną terapię uniemożliwia odrobienie odwołanych zajęć w innym terminie.

 6. Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego zajęcia pisemnie pod nr tel. 602 491 421 lub mailowo na adres: poradnia@oditis.pl. Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie odwołania zajęć.

 7. Zgłoszenie nieobecności tylko terapeucie prowadzącemu zajęcia nie jest wystarczające.

 8. Spóźnienie się na zajęcia NIE powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.

 9. Poradnia zastrzega sobie możliwość podania maksymalnie dwóch propozycji terminu odrobienia zajęć, w tym także wskazania terminów u innych terapeutów niż terapeuta prowadzący.

 10. Zajęcia, które się nie odbędą w ustalonym terminie z winy Poradni zostaną odpracowane.

 11. W przypadku niedyspozycji terapeuty prowadzącego poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany terapeuty (zastępstwo) bez informowania Opiekuna

 12. Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni ustawowo wolne od pracy, przypadających w okresach przerw pracy Poradni ustalonych przez Dyrektora Poradni oraz zajęć odwołanych w okresie ferii zimowych i wakacji.

 13. Terminy odrabiania odwołanych zajęć są przekazywane przez Poradnie pisemnie poprzez sms kierowany do Opiekuna. Opiekun ma obowiązek przesłać informację zwrotną czy podany termin akceptuje. Brak odpowiedzi zwrotnej jest traktowany jako odrzucenie proponowanego terminu.

 14. Trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem planowanych wizyt z grafiku terapeutów.

 15. Grafik zajęć w ramach WWR obejmuje okres roku szkolnego od września do czerwca. Grafik na okres wakacyjny jest ustalany indywidualnie.

 16. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Dziecku na każdych zajęciach wygodnego, dostosowanego do wieku i wymagań Dziecka ubrania. Opiekun niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć terapeutycznych, w zależności od ich rodzaju, ubranie Dziecka może ulec zabrudzeniu farbami lub innego rodzaju materiałami. Opiekunowi ani Dziecku nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w przypadku zabrudzenia lub zniszczenia ubrań Dziecka w trakcie zajęć.

 17. Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.

 18. W czasie zajęć opiekę nad Dzieckiem sprawuje Poradnia. W czasie ewentualnych przerw między poszczególnymi zajęciami opiekę nad Dzieckiem zobowiązany jest zapewnić Opiekun.

 19. Rezygnację z zajęć WWR należy zgłosić w formie pisemnej do sekretariatu Poradni do 15 dnia ostatniego miesiąca, w którym dziecko korzysta z WWR

Kontakt

poradnia@oditis.pl

szkolenia@oditis.pl

+48 532-106-128

Call Now Button