oditis

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH WWR

w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ODiTiS
w Gdańsku

obowiązujący od 02.09.2019r.

Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:
1. Systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach terapeutycznych,
2. Przeprowadzania konsultacji specjalistycznych sugerowanych przez terapeutę, dostarczenia terapeucie dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka oraz dotyczących dotychczasowych diagnoz i prowadzonych terapii, mogących mieć jakikolwiek związek z aktualnymi potrzebami i problemami dziecka.
3. Stosowanie się do zaleceń terapeuty dotyczących pracy z dzieckiem w domu.
4. Przyprowadzania na zajęcia dzieci bez infekcji. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji terapeuta ma prawo odmówić przeprowadzenie terapii.
5. Informowania o planowanej nieobecności dziecka na zajęciach najpóźniej do godz. 16:00 dnia poprzedzającego zajęcia, pisemnie poprzez sms pod nr tel. 602 491 421 lub mailowo na adres: poradnia@oditis.pl. Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie odwołania zajęć.
6. Bezzwłocznego reagowania na kontakt ze strony Poradni: odpowiadanie na przesyłane wiadomości sms oraz email. Brak informacji zwrotnej od Rodzica / Opiekuna znacznie utrudnia prawidłową współpracę na rzecz dzieci.
Zobowiązania terapeuty:
7. Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym planem terapeutycznym.
8. Udzielanie wskazówek rodzicom/opiekunom do pracy z dzieckiem w domu.
9. Informowanie na bieżąco rodziców/opiekunów o postępach dziecka.
Odwoływanie i odrabianie zajęć:
10. Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana najpóźniej do godz. 16:00 dnia poprzedzającego zajęcia pisemnie pod nr tel. 602 491 421 lub mailowo na adres: poradnia@oditis.pl. Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie odwołania zajęć.
11. Zgłoszenie nieobecności tylko terapeucie prowadzącemu zajęcia nie jest wystarczające.
12. Zgłoszenie nieobecności w dniu planowanej terapii uniemożliwia odrobienie odwołanych zajęć w innym terminie. Wyjątek stanowi sytuacja nagłego zachorowania dziecka, jednak w takiej sytuacji wymagane jest dostarczenie do Poradni stosownego zaświadczenia lekarskiego przy okazji kolejnych zajęć.
13. Spóźnienie się na zajęcia NIE powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
14. Odrabianie zajęć, na których wcześniej zgłoszono nieobecność (zgodnie z punktem 10) lub odrabianie zajęć odwołanych przez Poradnię jest możliwe w ciągu 30 dni od dnia, w którym zajęcia miały się odbyć.
15. Poradnia zastrzega sobie możliwość podania maksymalnie dwóch propozycji terminu odrobienia zajęć, w tym także wskazania terminów u innych terapeutów niż terapeuta prowadzący.
16. Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni ustawowo wolne od pracy, przypadających w okresach przerw pracy Poradni ustalonych przez Dyrektora Poradni oraz zajęć odwołanych w okresie ferii zimowych i wakacji.
17. Terminy odrabiania odwołanych zajęć z zachowaniem informacji zawartych w pkt. 14 i 15 regulaminu są przekazywane przez Poradnie pisemnie poprzez sms kierowany do Rodzica/Opiekuna. Rodzic / Opiekun ma obowiązek przesłać informację zwrotną czy podany termin akceptuje. Brak odpowiedzi zwrotnej jest traktowany jako odrzucenie proponowanego terminu.
18. Trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem planowanych wizyt z grafiku terapeutów.
19. Grafik zajęć w ramach WWR obejmuje okres roku szkolnego od września 2018 do czerwca 2019. Grafik na okres wakacyjny jest ustalany indywidualnie.
Rezygnacja z terapii prowadzonej w ramach WWR :
20. Rezygnację z zajęć WWR należy zgłosić w formie pisemnej do sekretariatu Poradni do 15 dnia ostatniego miesiąca, w którym dziecko korzysta z WWR.