oditis

REGULAMIN

Zgłoszenie na kurs SI następuje przez wypełnienie formularza on–line znajdującego się przy wybranym kursie.

1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs.

2. W formularzu należy wypełnić wszystkie dane. Niekompletne formularze nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji na kursy.

3. Należy wybrać odpowiedni rodzaj kursu ,,Kurs na terapeutę SI moduł I, II, III”, ,,Kurs na terapeutę SI moduł I” lub ,,Kurs na terapeutę SI moduł II” czy moduł III.

4. W formularzu zgłoszeniowym należy potwierdzić akceptację warunków regulaminu kursu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. O wstępnym zakwalifikowaniu na kurs Uczestnik zostaje niezwłocznie powiadomiony automatycznym e-mailem zwrotnym (maile czasami trafiają do skrzynki spamu).

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu na kurs decyduje dopełnienie wymaganych formalności: odesłanie potwierdzenia chęci uczestnictwa w kursie, przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł.

7. Po uiszczeniu zaliczki oraz pozytywnej weryfikacji dokumentów potwierdzających wykształcenie Uczestnik otrzymuje informację o pełnym zakwalifikowaniu się na kurs.

8. Po zamknięciu naboru na dany kurs oraz dopełnieniu formalności przez wszystkich uczestników biorących udział w naborze, Uczestnik otrzymuje drogą e-mailową szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.

9. Pełną opłatę za kurs należy uiścić nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Opłata obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz posiłek. Nocleg, przejazd i wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Kryteria przyjęcia na kurs SI:

1. Do I modułu KURSU SI  może przystąpić absolwent min. studiów licencjackich następujących kierunków: psychologia, pedagogika (wszystkie specjalizacje z wyłączeniem pedagogiki resocjalizacyjnej), logopedia, neurologopedia, rehabilitacja, fizjoterapia, terapia zajęciowa, pielęgniarstwo.

2. Do II i III modułu KURSU SI  może przystąpić absolwent studiów magisterskich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (wszystkie specjalizacje z wyłączeniem resocjalizacji), logopedia, neurologopedia, rehabilitacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo, medycyna. Uczestnik musi posiadać ukończony I moduł kursu SI oraz wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

W przypadku niestandardowych kierunków studiów, po zapoznaniu się z dokumentacją osoby ubiegającej się o przyjęcie na kurs SI, decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych w Gdańsku.

Rezygnacja Uczestnika z udziału w kursie SI:

1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie po dokonaniu opłaty zastosowane zostaną poniższe warunki.
Rezygnacja: 
– do 30 dni przed terminem kursu uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów manipulacyjnych wysokości 200,00 zł, 
– do 20 dni przed terminem kursu uprawnia do zwrotu 60% wpłaconej kwoty, 
– do 7 dni przed terminem kursu uprawnia do zwrotu 15% wpłaconej kwoty. 
W sytuacji niepowiadomienia o rezygnacji z udziału w kursie, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Szczególne wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.