oditis

REGULAMIN

Zgłoszenie na szkolenia i warsztaty następuje przez wypełnienie formularza on–line znajdującego się przy wybranym szkoleniu.

1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

2. W formularzu należy wypełnić wszystkie dane. Niekompletne formularze nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji na szkolenie.

3. Należy wybrać odpowiedni rodzaj szkolenia.

4. W formularzu zgłoszeniowym należy potwierdzić akceptację warunków regulaminu szkolenia i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. O wstępnym zakwalifikowaniu na szkolenie Uczestnik zostaje niezwłocznie powiadomiony automatycznym e-mailem zwrotnym (maile czasami trafiają do skrzynki spamu).

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje dopełnienie wymaganych formalności: odesłanie potwierdzenia chęci uczestnictwa w szkoleniu, przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł.

7. Po uiszczeniu zaliczki oraz pozytywnej weryfikacji dokumentów potwierdzających wykształcenie Uczestnik otrzymuje informację o pełnym zakwalifikowaniu się na szkolenie.

8. Po zamknięciu naboru na dany szkolenie oraz dopełnieniu formalności przez wszystkich uczestników biorących udział w naborze, Uczestnik otrzymuje drogą e-mailową szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.

9. Pełną opłatę za szkolenie należy uiścić nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Opłata obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz posiłek. Nocleg, przejazd i wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Kryteria przyjęcia na szkolenie SI:

1. Do I stopień szkolenia SI  może przystąpić absolwent min. studiów licencjackich następujących kierunków: psychologia, pedagogika (wszystkie specjalizacje z wyłączeniem pedagogiki resocjalizacyjnej), logopedia, neurologopedia, rehabilitacja, fizjoterapia, terapia zajęciowa, pielęgniarstwo.

2. Do II i III stopień szkolenia SI  może przystąpić absolwent studiów magisterskich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (wszystkie specjalizacje z wyłączeniem resocjalizacji), logopedia, neurologopedia, rehabilitacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo, medycyna. Uczestnik musi posiadać ukończony I moduł kursu SI oraz wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

W przypadku niestandardowych kierunków studiów, po zapoznaniu się z dokumentacją osoby ubiegającej się o przyjęcie na kurs SI decyduje dyrektor Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego Oditis.

Rezygnacja Uczestnika z udziału w szkoleniu :

1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu po dokonaniu opłaty zastosowane zostaną poniższe warunki.
Rezygnacja: 
– do 30 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów manipulacyjnych wysokości 200,00 zł, 
– do 20 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 60% wpłaconej kwoty, 
– do 7 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 15% wpłaconej kwoty. 
W sytuacji niepowiadomienia o rezygnacji z udziału w szkoleniu, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Szczególne wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.