oditis

REGULAMIN

1.  Zgłoszenie na szkolenie następuje przez wypełnienie formularza on – line, znajdującego się przy szkoleniu.

2.  Wypełnienie oraz wysłanie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Należy wypełnić wszystkie dane w formularzu. Niekompletne formularze nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji na kursy. Należy wybrać odpowiedni rodzaj szkolenia ,,Szkolenie na terapeutę SI stopień I i II”, ,,Szkolenie na terapeutę SI stopień I” lub ,, Szkolenie na terapeutę SI stopień II”.

3. O wstępnym zakwalifikowaniu uczestnik zostaje niezwłocznie powiadomiony e-meilem (proszę przeszukać skrzynkę spamu). O ostatecznym zakwalifikowaniu na listę decyduje dopełnienie formalności, tj. odesłanie potwierdzenia  chęci uczestnictwa w kursie, przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 300zł.

3.a. Po uiszczeniu zaliczki za szkolenie oraz pozytywnej weryfikacji dokumentów potwierdzających wykształcenie otrzymujecie Państwo informację o  ostatecznej kwalifikacji na szkolenie.
3.b. Po zamknięciu naboru oraz dopełnieniu formalności przez wszystkich uczestników kursu, którzy zgłosili się i uiścili opłatę, dostajecie Państwo drogą e-mailową szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.
3.c. Opłatę za szkolenie należy uiścić nie później jak 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Opłata obejmuje ponadto: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz śniadanie.
3.d. Nocleg, przejazd i wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

4.   W formularzu zgłoszeniowym należy potwierdzić akceptację warunków regulaminu kursu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. Wiadomość zwrotna jest wysyłana niezwłocznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi proszę sprawdzić folder SPAM.

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA SZKOLENIA:

1. Do szkolenia I stopnia SI może przystąpić absolwent studiów licencjackich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna), pedagogika specjalna (z wyłączeniem pedagogiki resocjalizacyjnej), logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia. 

2. Do szkolenia II stopnia SI może przystąpić absolwent studiów wyższych magisterskich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna), pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia. Kandydat musi posiadać również ukończony kurs I stopnia integracji sensorycznej. Wymagane przygotowanie pedagogiczne wobec  wszystkich wyżej wymienionych kierunków.

W przypadku niestandardowych kierunków studiów, ostateczną decyzję po zapoznaniu się z dokumentacją osoby ubiegającej się, podejmuje Dyrektor Ośrodka Oditis w porozumieniu z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie.

REZYGNACJA UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu po dokonaniu opłaty za szkolenie, zastosowane zostaną poniższe warunki. 
Rezygnacja w terminie: 
a. do 30 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów manipulacyjnych wysokości 200,00 zł, 
b. do 20 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 60% wpłaconej kwoty, 
c. do 7 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 15% wpłaconej kwoty. 
2. W sytuacji niepowiadomienia o rezygnacji z udziału w szkoleniu, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Szczególne wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.