REGULAMIN SZKOLEŃ CKZiU ODITIS

§ 1
 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez CKUIZ ODITIS w tym szkolenia Terapeutów Integracji Sensorycznej I, II i III stopnia.
 1. Organizatorem szkoleń, w tym szkoleń I, II i III stopnia nadających uprawnienia Terapeuty Integracji Sensorycznej i wystawiającym certyfikaty oraz zaświadczenia na podstawie § 22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652.) jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ODITIS, ul. Matemblewska 42/1, 80-283 Gdańsk, zwane dalej „CKZiU ODiTiS”.
 1. CKZiU ODiTiS jest placówką oświatową wpisaną pod nr. 14/PL/2022 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska na podstawie opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty SPN 543.11.2022.BW.

§ 2

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – CKZIU ODITIS.
 3. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 4. Zgłoszenie – wyrażenie woli uczestnictwa w szkoleniu poprzez podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie oditis.pl i zobowiązanie się do dokonania opłaty za szkolenie
 5. Strona Organizatora – strona internetowa oditis.pl.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin szkoleń
 7. Umowa o udział w szkoleniu – Umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem szkolenia.

§ 3

Zgłoszenie na szkolenie

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje wyłącznie drogą internetową przez Stronę Organizatora oraz dopełnienie wszystkich obowiązujących formalności wskazanych w Regulaminie.
 2. Klient zainteresowany udziałem w szkoleniu dokonując zgłoszenia zobowiązany jest zapoznać się z treścią̨ niniejszego Regulaminu.
 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie Organizatora (oditis.pl) w zakładce: „zapisy na szkolenia”.
 4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich klientów zgłaszających się na szkolenie. Klient delegowany na kurs przez osobę trzecią (Placówkę lub Instytucję) musi potwierdzić wolę uczestnictwa w szkoleniu akceptując Regulamin szkoleń.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
 6. W formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie Organizatora:
 1. należy wybrać rodzaj szkolenia
 2. wypełnić wszystkie dane
 3. dołączyć wymagane dokumenty
 4. potwierdzić akceptację warunków niniejszego Regulaminu
 5. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

          Niekompletne formularze nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji na szkolenie.

 1. O przyjęciu zgłoszenia na szkolenie Uczestnik zostaje niezwłocznie powiadomiony automatycznym e-mailem zwrotnym.
 2. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje dopełnienie wymaganych formalności:
 1. odesłanie potwierdzenia chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą e-mailową
 2. pozytywne zweryfikowanie przez Organizatora dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości wskazanej na stronie internetowej.
 4. Po uiszczeniu opłaty oraz pozytywnej weryfikacji dokumentów potwierdzających wykształcenie Uczestnik otrzymuje informację o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
 5. Po zamknięciu naboru na wybrane szkolenie oraz dopełnieniu formalności przez wszystkich uczestników biorących udział w naborze Uczestnik otrzymuje drogą e-mailową szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.

§ 4

Płatności, faktury, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu i reklamacje

 1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do uiszczenia:
  1. opłaty rejestracyjnej w wysokości wskazanej na stronie internetowej
  2. opłaty pełnej za szkolenie zgodnie z informacją podaną odnośnie do danego szkolenia na stronie.
 2. Informacja o wysokości aktualnych opłat za dane szkolenie znajduje się na stronie Organizatora.
 3. Opłata rejestracyjna jest tylko zgłoszeniem chęci uczestnictwa w szkoleniu i zostanie zaliczona na poczet opłaty pełnej za szkolenie lub zwrócona w przypadku rezygnacji ze szkolenia zgodnie z zasadami wskazanymi w §4 pkt 7 niniejszego Regulaminu.
 4. Opłata pełna za szkolenie musi zostać uiszczona nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Opłata obejmuje: materiały szkoleniowe, napoje podczas przerwy kawowej, posiłek oraz wydanie Zaświadczenia, o którym mowa w §1 pkt.2 stosownego do ukończonego szkolenia. Nocleg, przejazd i wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 5. Kwoty opłaty rejestracyjnej oraz opłaty pełnej są̨ kwotami brutto.
 6. Z chwilą dokonania pełnej opłaty za szkolenie zgodnie z §4 pkt. 1b) Regulaminu pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem zostaje zawarta Umowa uczestnictwa w szkoleniu.
 7. Rezygnacja Uczestnika z udziału w szkoleniu:

Rezygnacja Uczestnika z udziału w szkoleniu po dokonaniu opłaty pełnej:

 1. w terminie do 30 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej wysokości 80%, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt b, c
 2. w terminie od 8 do 20 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 60% wpłaconej kwoty opłaty pełnej
 3. w terminie od 7 do 1 dnia przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 15% wpłaconej kwoty opłaty pełnej
 4. w dniu szkolenia nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty opłaty pełnej
 5. w sytuacji niepowiadomienia o rezygnacji z udziału w szkoleniu, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Szczególne wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
 6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może nastąpić tylko poprzez przesłanie informacji pisemnej drogą elektroniczną na adres: szkolenia@oditis.pl.
 7. Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu szkoleń należy zgłaszać w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres: szkolenia@oditis.pl lub drogą pocztową na adres Organizatora: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ODITIS, Matemblewska 42/1, 80-283, Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „reklamacja” i wskazaniem adresu zwrotnego.
 8. Faktury za uczestnictwo w szkoleniach wystawiane są̨ zgodnie z danymi podanymi w Formularzu rejestracyjnym w oknie: „dane do faktury”. Dane w Formularzu rejestracyjnym powinny być zgodne z danymi zawartymi w przelewie. Jeśli przelew dokonywany jest z konta nienależącego do Uczestnika szkolenia, należy wpisać w tytule dokonywanej opłaty imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest płatność.

§ 5

Kryteria przyjęcia na szkolenie Terapeuty Integracji Sensorycznej

 1. CKZIU ODITIS organizuje szkolenia Terapeutów Integracji Sensorycznej I, II, III stopnia, zwane dalej szkoleniami I stopnia lub II stopnia lub III stopnia.
 2. szkoleniu I stopnia może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, jednak ze względu na zakres i efektywność szkolenia wskazane jest, aby uczestnik przystępujący do szkolenia posiadał dyplom ukończenia studiów w stopniu licencjackim z co najmniej jednego z następujących kierunków: pedagogika, logopedia, rehabilitacja, fizjoterapia, terapia zajęciowa, pielęgniarstwo.
 3. W szkoleniu II i III stopniamoże uczestniczyć absolwent studiów magisterskich co najmniej jednego z następujących kierunków: psychologia, pedagogika, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo i medycyna. Uczestnik musi posiadać także Zaświadczenie o ukończeniu wcześniejszych stopni kursu SI oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.
 4. W przypadku gdy o przyjęcie na kurs SI II lub III stopnia ubiega się absolwent innego kierunku studiów, niż te wymienione w ust. 2 lub 3, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ODiTiS decyduje o przyjęciu po zapoznaniu się z dokumentacją osoby ubiegającej się o przyjęcie.


§ 6

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

 1. Opis każdego szkolenia podany jest na stronie www. Organizatora i zawiera podstawowe informacje:
 2. nazwa szkolenia
 3. zakres tematyczny
 4. cena
 5. termin organizacji szkolenia
 6. warunki uczestnictwa.
 7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz dokonanie opłat zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu.
 8. Szkolenia organizowane są w Gdańsku.
 9. Podczas szkolenia III stopnia odbywającego się w siedzibie Organizatora obowiązuje zmiana obuwia oraz sportowy strój.
 10. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia I stopnia jest 100% frekwencji na zajęciach organizowanych w ramach szkolenia. Opuszczenie zajęć bez porozumienia z Organizatorem oraz Instruktorem prowadzącym skutkuje odmową wydania zaświadczenia i koniecznością̨ odrobienia opuszczonych dni lub godzin.
 11. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia II stopnia jest zdanie egzaminu teoretycznego oraz 100% frekwencji na zajęciach organizowanych w ramach szkolenia.
 12. Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia III stopnia jest zdanie egzaminu praktycznego oraz 100% frekwencji na zajęciach organizowanych w ramach szkolenia.

§ 7

warunków organizacji szkolenia z przyczyn Organizatora

 1. Organizator z nieprzewidzianych wcześniej przyczyn może dokonać zmiany terminu szkolenia lub odwołać szkolenie. W takim przypadku Organizator zwróci wpłaconą przez Uczestnika kwotę w całości na numer rachunku wskazany przez Uczestnika lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub modyfikacji programu szkolenia, o czym wcześniej poinformuje Uczestnika przynajmniej 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Uczestnik w takim wypadku może zrezygnować z udziału w szkoleniu występując o zwrot wpłaconej Opłaty.

  § 8

Własność intelektualna

 1. Treści merytoryczne szkolenia oraz materiały szkoleniowe objęte są̨ ochroną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.).
 2. Zabrania się nagrywania lub rejestrowania w inny sposób przebiegu szkolenia, chyba że Uczestnik wystąpi o taką możliwość i uzyska uprzednio pisemną zgodę̨ Organizatora.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub do wykorzystywania w inny sposób materiałów szkoleniowych.

§ 9

RODO

 1. Polityka przetwarzania danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego ODITIS Ewa Romanik z siedzibą w Gdańsku NIP: 583-194-08-14      Adres siedziby: ul. Matemblewska 42/1, 80-283 Gdańsk.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy szkoleniowej oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Każdemu Uczestnikowi szkolenia w każdym przypadku przysługuje prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.
 5. W każdym czasie można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Zgłoszenia powyższych zmian lub żądań należy dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Adres e-mail Administratora Ochrony Danych Osobowych – daneosobowe@oditis.pl

Adres fizyczny Administratora Ochrony Danych Osobowych – Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego ODiTiS Ewa Romanik z siedzibą w Gdańsku           NIP: 583-194-08-14 Adres siedziby: ul. Matemblewska 42/1, 80-283 Gdańsk.

 1. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie Administrator Danych Osobowych oraz podmioty z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań do których się zobowiązał w związku z zawartą umową.
 2. W każdym przypadku przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.
 4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą̨ przetwarzane przez Organizatora w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach Organizatora.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 6. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 7. w pozostałym zakresie warunkiem przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane będą przetwarzane – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Cel przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo określony w treści zgody.
 8. Okres czasu, przez który dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone. Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki czas jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku, z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki czas na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dane osób uczestniczących w szkoleniu będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia szkolenia.

§ 10

Zasady zdawania egzaminów podczas szkoleń terapeutów integracji sensorycznej

 1. Egzamin teoretyczny pisemny w formie testowej odbywa się w 10 dniu szkolenia II stopnia.
 2. Uczestnik szkolenia zaliczy egzamin pozytywnie, jeśli udzieli minimum 75% odpowiedzi poprawnych.
 3. W przypadku udzielenia mniejszej ilości poprawnych odpowiedzi Uczestnik szkolenia przystępuje do egzaminu teoretycznego ustnego, przeprowadzanego przez obu instruktorów prowadzących szkolenie.
 4. Pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego po zakończeniu szkolenia II stopnia umożliwia kursantowi przystąpienie do szkolenia III stopnia oraz egzaminu praktycznego.
 5. Uczestnik szkolenia III stopnia może przystąpić do egzaminu praktycznego odbywającego się od 1 do 5 dnia szkolenia III stopnia.
 6. Podczas egzaminu praktycznego Uczestnik szkolenia przeprowadza badanie narzędziami klinicznymi, demonstrując poprawne wykonanie wszystkich testów SI oraz wybranych prób klinicznych.
 7. W przypadku niezaliczenia egzaminu praktycznego, Uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu praktycznego poprawkowego.
 8. W przypadku niezaliczenia egzaminu praktycznego poprawkowego, Uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu praktycznego komisyjnego, przeprowadzanego przez obu instruktorów prowadzących dany kurs. Termin egzaminu jest ustalany między instruktorami a Uczestnikiem szkolenia, z zastrzeżeniem, że jego data nie może przekroczyć trzech miesięcy od dnia zakończenia szkolenia.
 9. Egzamin komisyjny jest odpłatny w wysokości ustalonej przez Dyrektora CKZIU ODITIS.
 10. W czasie egzaminu komisyjnego, Uczestnik szkolenia przeprowadza badanie narzędziami klinicznymi, demonstrując poprawne wykonanie wszystkich testów SI oraz wybranych prób klinicznych oraz odpowiada na pytania zadawane przez egzaminujących Instruktorów.
 11. Uczestnik szkolenia może otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia III stopnia wyłącznie po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 12. Decyzję o zdaniu egzaminu poprawkowego komisyjnego podejmuje komisja egzaminacyjna.
 13. Uczestnik szkolenia ma 14 dni na odwołanie się od decyzji komisji egzaminacyjnej do Dyrektora CKZIU ODITIS, który rozpatruje odwołania złożone tylko w formie pisemnej do 30 dni roboczych od daty wpłynięcia.


§ 11

Obowiązywanie Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku.
 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do osób dokonujących zapisu na szkolenia w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej oraz do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późń.zm.).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie umieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz będą̨ wysyłane na adres poczty elektronicznej Uczestników, z którymi zostały zawarte umowy o udział w szkoleniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą̨ w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, lecz nie krótszym niż̇ 30 dni od daty udostepnienia ich na stronie www Organizatora.

Kontakt

poradnia@oditis.pl

szkolenia@oditis.pl

+48 532-106-128

Call Now Button