ODiTiS

 • Strona główna
 • Kontakt

Terapia
integracji
sensorycznej

Terapie
słuchowe

Terapia
logopedyczna

Terapia
ręki

Nasz zespół

Anna Czaja

Doświadczenie zawodowe:

  05.2013 terapeuta integracji sensorycznej, psycholog NPPP Oditis Gdańsk

  05.2013 – 08. 2014 terapeuta integracji sensorycznej RPOT Dom im. J Korczaka w Gdańsku

  07. 2011 – 05. 2013 – prywatny gabinet terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

  10. 2008 – 08.2011 – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żukowie (terapia dzieci z autyzmem)

  2008 – praktyki i wolontariat w warsztatach terapii zajęciowej w Gdańsku (pracownia ceramiczna)


Edukacja:

Studia magisterskie na kierunku Psychologia (specjalizacja – psychologia dzieci i młodzieży)

Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacji dzieci autystycznych”


Przebyte kursy:

 • szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurofizjologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej”

 • kurs Integracji Sensorycznej II stopnia „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”

 • KORP standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalne dziecka

 • Self-reg metoda oparta na samoregulacji w pracy terapeuty Si

 • Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi

 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne

 • Sensomotoryczna terapia widzenia

 • Zintegrowany trening pisania Sihand

 • Terapia ręki (wg metody Anety Giczewskiej i Wioletty Bartkiewicz)

 • Terapia ręki (szkolenie uzupełniające dotyczące pracy z dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością

 • Metoda Warnkego – kurs podstawowy

 • Metoda Warnkego – kurs rozwijający

 • Dziecko w równowadze cz. I – ruch. Koordynacja, równowaga. Integracja międzypółkulowa.

 • Diagnosta w poradnictwie psychologicznym

 • szkolenie dr Agnieszki Rynkiewicz z Autism Society of Washington :Zespół Aspergera – psychologiczne i pedagogiczne wyzwania i dylematy:

 • trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem

 • szkolenie „Teoretyczne i praktyczne zagadnienia terapii osób z autyzmem”

 • udział w III Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „Efektywne sposoby uczenia dzieci z autyzmem w praktyce i badaniach”

...................................................................................................................................


Sława Jarcew - Zielińska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel plastyki i techniki

Doświadczenie zawodowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gd. (nauczyciel i terapeuta SI)
Prywatna działalność- terapeuta integracji sensorycznej w Starogardzie Gd.
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ODITIS w Gdańsku ( terapeuta SI)
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS  w Starogardzie Gd. (terapeuta SI).

Edukacja:

Uniwersytet Gdański : Edukacja Wczesnoszkolna
Uniwersytet Warszawski : Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku : Psychologia w Biznesie
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna: Plastyka i Technika w Szkole Podstawowej i Gimnazjum


Przebyte kursy:

 • Trzy-stopniowy kurs :Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem  - Gdańsk
 • Kurs Masażu dla zaawansowanych II stopnia  - Gdańsk
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce-program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard - Gdańsk
 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia w zakresie teorii, terapii  i diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej – Warszawa
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem - Warszawa
 • Ocena kliniczna i praktyki terapeutyczne stosowane w zaburzeniach praksji - Warszawa
 • Stymulacja systemu wzrokowego u dzieci z zaburzeniami SI - Warszawa
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza-terapia-masaż – Gdańsk
 • Ogólnopolski Kongres Terapeutów Integracji Sensorycznej - Warszawa
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Gdańsk
 • Dziecko nadpobudliwe-wychowywać, czy leczyć - Warszawa
 • Metoda dobrego startu-sesja praktyczna - Warszawa
 • Zastosowanie metody 18 struktur wyrazowych w reedukacji dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - Warszawa
 • Metody i techniki skutecznego uczenia – Gdańsk
 • Integracja w nauczaniu początkowym - Gdańsk
...................................................................................................................................

Marzena Krzykalska

Doświadczenie zawodowe:

 • Szkoła Podstawowa
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji
 • Przedszkole
 • Niepubliczna poradnia psychologiczno – pedagogiczna
 • prywatna praktyka
Edukacja:

 • magister psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (dyplom Nr 4028/NS).
 • specjalista psychologii klinicznej (dyplom Nr 8/46/2004, wydany przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku).
 • 2 letnie szkolenie przygotowujące do certyfikatu PTP (zaświadczenie wydane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).
 • roczne Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii (dyplom wydany przez Ośrodek Terapii i Edukacji Psychologicznej w Sopocie).
 • terapeuta terapii integracji sensorycznej (certyfikat Nr 2336/2014 wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej).
 • nauczyciel mianowanym (zaświadczenie Nr 36/2014).
Przebyte kursy:

 • szkolenie: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – trening umiejętności wychowawczych (zaświadczenie wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny).
 • szkolenie Metody Dobrego Startu (zaświadczenie wydane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji).
 • specjalistyczny kurs nt. Dysleksja rozwojowa, teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna (dyplom Nr 440/98 wydany przez Polskie Towarzystwo Dysleks
.....................................................................................................................................

Anna Kwiecień - Czarnowska

Psychopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z nauczaniem języka angielskiego.

Edukacja:

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz Kujawsko – Pomorskiej Wyższej Szkoły w Bydgoszczy na kierunku psychopedagogika. Ukończyła dwustopniowy kurs w zakresie Integracji Sensorycznej.


Przebyte kursy:

 • Self-reg metoda oparta na samoregulacji w pracy terapeuty Si
 • Kurs z zakresu metodyki międzynarodowego programu edukacyjnego Odyseja Umysłu [Odyssey of the Mind] i uzyskanie uprawnienia trenera drużyn Odysei Umysłu
 • Kurs doskonalący nauczycieli „TOC – techniki aktywizujące myślenie”
 • szkolenie trenerskie I
.....................................................................................................................................

Karolina Porydzaj


Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki.


Doświadczenie zawodowe:

09. 2016 - : terapeuta integracji sensorycznej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ODiTiS w Gdańsku;
09. 2016 - : terapeuta integracji sensorycznej w Centrum Terapii Logop w Gdańsku;
09. 2015 - 08. 2016 : psycholog w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 im. Janusza Korczaka w Krakowie;
10. 2014 - 07. 2016 : świadczenie usług psychologicznych (praca z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzinami) w ramach projektu „Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze", zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż.

Edukacja:

2016 Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
Uprawnienia: terapeuta integracji sensorycznej II stopnia

2009 - 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
Kierunek: Psychologia
Poziom studiów: magisterskie


Przeb
yte kursy:

 • Self-reg metoda oparta na samoregulacji w pracy terapeuty Si;
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego;
 • Mikrobiota jelitowa: czy przyczyn zachowań autystycznych możemy szukać w jelitach?;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż;
 • KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci;
 • II stopień w zakresie terapii integracji sensorycznej (PSTIS)
 • I stopień w zakresie terapii integracji sensorycznej (PSTIS)
 • Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU-1;
 • Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera) – edukacja i wychowanie;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na zajęciach przedszkolnych;
 • Sześciolatek w szkole i co dalej? – młodszy uczeń na progu II etapu edukacyjnego;
 • Szkolenie I stopnia z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Komunikacja interpersonalna;
 • Znaczenie wsparcia społecznego w zapobieganiu karierze przestępczej;
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
.....................................................................................................................................

 

Anna Różycka

Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki, Nauczyciel - Terapeuta Dziecka z Autyzmem.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2007 roku pracuje z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne.
Obecnie pracuje jako nauczyciel wspomagający w ZSO nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku.


Edukacja:

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Oligofrenopedagogika.

Przebyte kursy:

Konferencje:

 • Międzynarodowa Konferencja Wychowania Przedszkolnego zorganizowana przez OMEP w Warszawie
 • Konferencja - Integracja w edukacji na podstawie doświadczeń pedagogów specjalnych i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 69 z oddziałami integracyjnymi w Warszawie,
 • Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pt. ADHD, zaburzenia zachowania - Jak skutecznie poradzić sobie z wybuchem agresji u dzieci w szkole i w domu.
Szkolenia, kursy:

 • Praca terapeutyczna z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym - warunki niezbędne do profesjonalnej rewalidacji i rehabilitacji oraz rozwiązania praktyczne,
 • Praca z dzieckiem autystycznym w placówce oświatowej,
 • Ruch Rozwijający dla dzieci - wprowadzenie do Metody Weroniki Sherborne,
 • KORP - karty oceny rozwoju psychoruchowego, 3 - stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem,
 • Staż w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku - Certyfikat Nauczyciela - Terapeuty Dziecka z Autyzmem).
.............................................................................................................................

Henryka Skabowska

Doświadczenie zawodowe:

wrzesień 1985-sierpień 1989, Szkoła Podstawowa nr 80 w Gdańsku,nauczyciel nauczania początkowego

styczeń 2007-sierpień 2014, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 27 w Gdańsku,nauczyciel

od września 1993r ,Przedszkole Specjalne nr 77 Dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Gdańsku, nauczyciel,

od października 2012r,terapeuta integracji sensorycznej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej OdiTiS w Gdańsku 

Edukacja:

1984r. III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku-Matura,

1994r. Uniwersytet Gdański, studia magisterskie, pedagogika specjalna -rewalidacja

upośledzonych umysłowo,

2002r. Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni, studia podyplomowe w zakresie Terapii

Pedagogicznej


Przebyte kursy:


 • Certyfikowany kurs Integracji sensorycznej prowadzony przez Violet Mass,O.T.R
 • Programy M i Ch Knillów w terapii osób z poważnymi zaburzeniami w rozwoju
 • Edukacja dzieci niemówiących używających wspomagających lub alternatywnych sposobów porozumiewania się
 • Warsztaty stowarzyszenia „Mówić bez słów”pt.:”Jestem-Czuję-Dotykam-Porozumiewam się”
 • Wybrane zagadnienia z terapii dzieci z autyzmem w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
 • Dziecko z wadą słuchu w szkole i przedszkolu
 • Projektowanie Indywidualnych Programów Terapeutyczno-Rozwojowych
 • Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i głębokim
 • Wczesna interwencja z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo-Moralesa”
 • Specyficzne formy pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Muzykoterapia dzieci w wieku przedszkolnym
 • Pedagogika zabawy
...................................................................................................................................

Joanna Szalecka - Dudek
Edukacja:

absolwentka Wczesnej Edukacji i Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Oligofrenopedagog ze znajomością języka migowego na poziomie zaawansowanym. Terapeuta integracji Sensorycznej.


Przebyte kursy:


W wolnych chwilach uczestniczy w warsztatach dotyczących pracy Metodą Krakowska, którą wykorzystuje w pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Downa. 

...................................................................................................................................